ZMIANY PRZEPISÓW W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące „tarczy antykryzysowej” mającej na celu wspomóc przedsiębiorców w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią koronawirusa.

POKRYCIE PRZEZ PAŃSTWO SKŁADEK DO ZUS PRZEZ 3 MIESIĄCE 

Państwo, na 3 miesiące, przejmie opłacanie składek na ZUS mikrofirm ( j.os.dz. gosp. jak i spółek), które zatrudniają do 9 pracowników.

Samozatrudnieni mogą liczyć na pokrycie składek, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. a przychód z tej działalności nie był wyższy niż 15 507 zł. Przychód, o którym mowa powyżej dotyczy miesiąca przed złożeniem wniosku.

Zwolnienie dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj a wniosek należy złożyć najpóźniej do końca czerwca.

DOPŁATA DO WYNAGRODZEŃ
 
Dopłata do wynagrodzenia możliwa jest w dwóch wariantach:

1. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca conajmniej minimalne wynagrodzenie. W tym wypadku pracodawca otrzyma 1533,09 zł dofinansowania. 

2. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W tym wypadku przedsiębiorca otrzyma maksymalnie 2 452,27 zł.

Aby skorzystać z dopłaty należy wykazać:

 • spadek przychodów ze sprzedaży przynajmniej o 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy 2020 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem.
lub 
 • spadek przychodów przynajmniej o 25 proc. z miesiąca na miesiąc po 1 stycznia 2020 roku. 

Warunkiem uzyskania pomocy jest brak zaległości podatkowych i wobec ZUS do końca III kwartału 2019 roku. 

Okres wypłaty świadczenia to 3 miesiące z możliwością przedłużenia.

Wnioski są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.
 
DOFINANSOWANIE DO CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W PRZYPADKU  SPADKU OBROTÓW.

Dofinansowanie uzależnione jest od spadku obrotów liczone z 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. w stosunku do 2 miesięcy roku poprzedniego. 

Wysokości dofinansowania w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie

Okres dofinansowania nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia.
 
ŚWIADCZENIE DLA ZATRUDNIONYCH NA UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO ORAZ SAMOZATRUDNIONYCH
 
Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego w wysokości do 2080 zł przeznaczone jest dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w sytuacji jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Warunkiem skorzystania jest osiągnięcie przychódu w poprzednim miesiącu po złożeniu wniosku niższego niż 15 507 zł. 

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które zawiesiły działalność po 31 stycznia 2020 roku.
 
MOŻLIWOŚĆ WSTECZNEGO ROZLICZENIA STRAT PODATKOWYCH W PIT I CIT
 
Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc., w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. 
 
NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA 5 TYS. ZŁ Z OPCJĄ UMORZENIA
 
Pożyczkę można uzyskać z Urzędu Pracy na maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku utrzymania stanu zatrudnionych z dnia 29 lutego 2020r. zostanie ona umorzona wraz z należnymi odsetkami. W innym przypadku należy ją spłacić w ciągu roku po korzystnym oprocentowaniu wynoszącym 0,05 stopy redyskonta weksli w NBP.
 
ODROCZONE ZALICZKI NA PODATEK OD WYNAGRODZEŃ ( PIT-4 )
 
Zaliczki na podatek od wynagrodzeń za marzec i kwiecień należy uregulować do Urzędu Skarbowego do 1 czerwca 2020 r.
 
WYDŁUŻENIE TERMINU ROZLICZENIA ROCZNEGO I ZAPŁATY PODATKU
 
Termin rozliczenia PIT-36 ( j.os. dz. gosp.) i CIT-8 ( spółki z o.o.) został wydłużony do 31 maja 2020 roku. Oznacza to również odroczenie płatności podatku rocznego to wyżej wskazanego terminu.
 
Kancelaria Finansowa Clear oferuje Państwu pomoc przy ubieganiu się o poszczególne świadczenia. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt. 
Sugerujemy zdecydowane działanie ze względu na ograniczoną ilość środków przeznaczoną na pomoc przedsiębiorcom. 
 
Pozostałe istotne zmiany w przepisach
 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele.
 • Przesunięcie na 13 lipca 2020 roku, terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na tzw. Białej Liście (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 • Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PODATKOWE OD 2020 ROKU

Nowy rok przyniesie wiele istotnych zmian dla przedsiębiorców, z którymi warto zapoznać się już teraz aby uniknąć ewentualnych, przykrych konsekwencji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

BIAŁA LISTA

Biała Lista to stworzona przez Ministerstwo Finansów baza czynnych podatników VAT zawierająca podstawowe ich dane w tym m.in. numery rachunków bankowych. Od przyszłego roku wszystkie płatności powyżej 15 000 zł brutto należy będzie opłacać na rachunek bankowy wskazany na białej liście nawet jeśli na fakturze jest inny numer rachunku. Konsekwencją płatności na rachunek nie znajdujący się w wykazie jest brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu i odpowiedzialność solidarna za niezapłacony przez dostawce lub usługodawcę VAT.

Każdy czynny podatnik VAT powinien zweryfikować czy jego numer rachunku bankowego jest aktualny!

Co należy zrobić w związku z wejściem w życie Białej Listy?

 • Zweryfikować czy numer rachunku bankowego jest aktualny,
 • Założyć konto firmowe jeśli posługiwaliśmy się jedynie kontem osobistym ( j.os. dz. gosp.),
 • Zaktualizować rachunek bankowy,

Gdzie znaleźć Białą Listę?

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Jak zaktualizować swoje dane w Białej Liście?

 • Firmy zarejestrowane w CEIDG: Zaktualizować dane w CEiDG ( druk CEiDG-1 lub on-line https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ pkt. 26 )
 • Firmy zarejestrowane w KRS: Zaktualizować dane na druku NIP-8
 • Spółki cywilne: Zaktualizować dane na druku NIP-2

Jakie dane zawiera Biała Lista?

1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany
na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
3) status podmiotu:
a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
b) zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo
"podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
4) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
5) numer PESEL, o ile podmiot posiada;
6) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
7) adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
8) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nie posiadania stałego
miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej;
9) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery
identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
10) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
11) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
12) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT; 13) podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako
podatnika VAT;
14) numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR)
– w wykazie nie będą natomiast wykazywane rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe
- w przypadku poszczególnych rodzajów podatników zakres podawanych danych może być węższy – zob. art. 86b ust. 4 ustawy o VAT.

Sankcje za płatność na nieprawidłowy rachunek

Od 1 stycznia 2020 r. płatności wynikające z transakcji powyżej 15 tys. zł, które trafią na rachunki bankowe nieznajdujące się na tzw. białej liście podatników VAT, nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu.

Co zrobić gdy zapłacimy na nieodpowiedni rachunek?

Jeśli przedsiębiorca dokona płatności na rachunek inny niż w Białej Liście należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Uchroni to przed koniecznością zapłaty PIT lub CIT oraz odpowiedzialnością solidarną z dostawcą.

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚC (SPLIT PAYMENT)

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) polega na wykonywaniu jednej płatności na dwa oddzielne konta. Kwota netto przelewana jest na konto podstawowe a kwota VAT na subkonto VAT, z którego przedsiębiorca nie może swobodnie korzystać. Będzie ono służyło jedynie do opłacania ZUS, PIT, CIT i VAT oraz kwoty VAT z faktury od dostawcy.

Od 1 listopada 2019r. obowiązek stosowania MPP dotyczy czynnych podatników VAT wymienionych w załączniku nr 15 (dostępny TUTAJ ) dla transakcji powyżej 15 tys. zł brutto. Wśród nich są m.in.

 • Branża budowlana
 • Handel elektroniką – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 • handel częściami do samochodów i motocykli.

Prawdopodobnie od 1 lipca 2020 roku MPP obejmie wszystkich czynnych podatników VAT.   

W przypadku transakcji dotyczących towarów i usług ujętych w załączniku nr 15, których łączna wartość przekracza 15 tys. brutto należy zastosować Mechanizmem Podzielonej Płatności.

 Niestosowanie się do nowych obowiązków będzie rodziło przykre konsekwencje, które są następujące:

- Sankcja w wysokości 30% kwoty VAT z danej transakcji.

- Odpowiedzialność solidarna z dostawcą. Jeśli dostawca nie zapłaci VAT-u, US będzie mógł ściągnąć go z odbiorcy.

- Wydatek nie będzie mógł być kosztem uzyskania przychodu i obniżyć przedsiębiorcy wysokość podatku dochodowego.

Co zrobić aby ograniczyć ryzyko konsekwencji?

Przy wystawianiu faktur sprzedażowych należy zweryfikować czy nasza usługa lub towar nie jest wymieniona we wspomnianym załączniku nr 15.
Oprócz tego, dużym ułatwieniem będzie nowo uruchomiona przez Ministerstwo Finansów tzw. Wiążąca Informacja Stawkowa gdzie będzie można zweryfikować czy MPP ma zastosowanie dla danej transakcji.
Jeśli transakcja podlega MPP należy na  fakturze koniecznie w uwagach wpisać „Mechanizm Podzielonej Płatności”
W przypadku faktur zakupowych należy sprawdzić czy nie ma na nich adnotacji o wspomnianym wyżej sformułowaniu o zastosowaniu MPP.
Celem Ministerstwa jest aby jak najwięcej podatników korzystało z MPP dlatego najprościej jest zapłacić fakturę z zastosowaniem MPP. Zwalnia to automatycznie ze wspomnianych wyżej negatywnych konsekwencji.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Jeśli w ramach danej transakcji nawet niewielka część towaru lub usługi objęta jest MPP należy zastosować go do całej transakcji. Przykładowo kupujemy towary za kwotę powyżej 15 tys. zł brutto wśród których jeden towar jest objęty MPP ( np. telefon komórkowy o wartości 1000 zł). W takim przypadku cała płatność powinna być przeprowadzona za pomocą MPP.

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH  (dot. właścicieli spółek)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr wprowadzony ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada obowiązek zgłaszania właścicieli spółek do powyższego rejestru.

Kto musi się być zgłoszony do rejestru?

Osoby fizyczne posiadające ponad 25% udziałów w:
 • spółkach jawnych
 • spółkach komandytowych
 • spółkach komandytowo-akcyjnych
 • spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółkach akcyjnych

Do kiedy należy dokonać wpisu?

Do 13 kwietnia 2020 roku.

Sankcje za niedokonanie wpisu do rejestru

Kara za niedokonanie wpisu może sięgać nawet miliona złotych

Gdzie należy dokonać zgłoszenia?

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

WYMIANA KASY FISKALNEJ NA KASĘ ON-LINE

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych będą objęci obowiązkiem ich wymiany w terminie zależnym od wykonywanej przez nich działalności.

Termin wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę on-line:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r.:

a)świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b)sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2)do dnia 30 czerwca 2020 r.:

a)świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b)sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3)do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:

a)fryzjerskich,

b)kosmetycznych i kosmetologicznych,

c)budowlanych,

d)w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e)prawniczych,

f)związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

4) do dnia 31 grudnia 2022 r. – wszystkie pozostałe branże wcześniej niewymienione.

 

ULGA NA ZŁE DŁUGI RÓWNIEŻ W PODATKACH DOCHODOWYCH

Opóźnienia w płatnościach to zmora wielu polskich firm. Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę netto nieopłaconych faktur sprzedażowych, jeżeli nie zostały one uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu ich płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).

Do tej pory ulga na złe długi umożliwiała odzyskanie VAT-u od nieopłaconych faktur. Od nowego roku również podatek dochodowy będzie można obniżyć pomniejszając przychód z nieopłaconych faktur sprzedażowych.

Jak skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym?

Zmniejszenia przychodów dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.
Należy pamiętać, że ulga na złe długi działa w dwie strony. W przypadku braku płatności za fakturę zakupową, która nie została opłacona należy zwiększyć przychód o zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty.
Zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

Podatnicy często borykają się z problemem poprawnego sklasyfikowania danego towaru lub usługi, co w efekcie skutkuje realnym ryzykiem przyporządkowania błędnej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wieloletnia krytyka obecnego systemu klasyfikacji poskutkowała wprowadzeniem instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej gdzie przedsiębiorca może uzyskać decyzje jaką stawkę należy zastosować w danym przypadku. Decyzja ta będzie chroniła przedsiębiorcę w przypadku późniejszej kontroli skarbowej. 

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy.

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie zawierać opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich zidentyfikowanie wg odpowiedniej klasyfikacji i właściwą stawkę podatku VAT.

Już teraz można skorzystać z pomocy Wiążącej Informacji Podatkowej przy czym do 1 kwietnia 2020r. będzie ona pełniła jedynie rolę informacyjną bez możliwości otrzymania wiążącej decyzji.

INDYWIDUALNY RACHUNEK ROZLICZENIOWY Z URZĘDEM SKARBOWYM

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny rachunek podatkowy, prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Indywidualny rachunek podatkowy będzie służył do wpłat należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego. Docelowo, taka forma rozliczeń ma dotyczyć wszystkich podatków. Co ważne, rachunek podatkowy będzie służył tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy podatnika.

 

NIŻSZY PIT I WYŻSZE KOSZTY PODATKOWE

Od 1 października 2019 roku dolna stawka podatku PIT została obniżona z 18 do 17 proc. Ponadto, nowelizacja przewiduje również podwyżkę kosztów uzyskania przychodu dla osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zgodnie z nowelizacją podwyższeniu uległy koszty ze stosunku pracy. Porównanie kosztów dotychczasowych, stosowanych w IV kwartale 2019 r. (od 1 października do 31 grudnia) i obowiązujących od 1.01.2020 r. przedstawia się następująco:

 

Rodzaj kosztów

Stan prawny sprzed nowelizacji

Stan prawny od 1.01.2020

Stan prawny w IV kwartale 2019 r.

Koszty miesięczne

111 zł 25 gr

250 zł

250 zł

Limit kosztów rocznych

1335 zł

3000 zł

1751 zł 25 gr

Limit kosztów rocznych pracownika wieloetatowego

2002 zł 05 gr

4500 zł

2626 zł 54 gr

Koszty miesięczne pracownika zamiejscowego

139 zł 06 gr

300 zł

300 zł

Limit kosztów rocznych pracownika zamiejscowego

1668 zł 72 gr

3600 zł

2151 zł 54 gr

Limit kosztów rocznych pracownika zamiejscowego wieloetatowego

2502 zł 56 gr

5400 zł

3226 zł 92 gr

 

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT do kwoty 85,5 tys zł.

Powyższe zwolnienie dotyczy wyłącznie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z księgową.