Przed rozpoczęciem korzystania zserwisu internetowego www.kancelariaclear.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.kancelariaclear.pl

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów usług księgowych
VI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
VIII. Własność intelektualna
IX. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.kancelariaclear.pl prowadzony jest przez KANCELARIĘ FINANSOWĄ CLEAR SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435055, NIP: 5252538291, REGON: 146315621, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jasnodworska 7, 01-745 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@kancelariaclear.pl, tel. +48508 958 403.
2. Serwis www.kancelariaclear.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.kancelariaclear.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów o Usługi Księgowe, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.kancelariaclear.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.kancelariaclear.pl umożliwiający zlecenie wyceny usługi księgowej oraz złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o Usługi Księgowe z Usługodawcą.
3. KONSUMENT -osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
5. PRODUKT - dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem Umowy o Usługi Księgowe między Klientem a Usługodawcą.
6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
7. SERWIS- serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kancelariaclear.pl
8. USŁUGODAWCA –KANCELARIA FINANSOWA CLEAR Sp. z o. o.z siedzibą w Warszawie, ul. Jasnodworska 7, 01-745 Warszawa, NIP: 5252538291, REGON: 146315621.
9. UMOWA O USŁUGI KSIĘGOWE – umowa, której przedmiotem świadczenia jest prowadzenie ksiąg handlowych lub umowa świadczenia usług kadrowo-płacowych zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, po jej podpisaniu.
10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
12. KALKULATOR OBLICZENIOWY -usługa elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
13. NEWSLETTER – usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących usług dostępnych w Serwisie.
14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o Usługi Księgowe z Usługodawcą.

III. RODZAJI ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) umożliwienie zlecenia wyceny oraz złożenia Zamówienia usługi księgowej,
b) prowadzenie Konta w Serwisie,
c) korzystanie z Newslettera,
d) korzystanie z Kalkulatora Obliczeniowego.
2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu zlecenia wyceny oraz zamówienia usługi księgowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia albo zaprzestania zlecenia wyceny oraz składania zamówienia usługi księgowej przez Usługobiorcę,
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Obliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Kalkulatora przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O USŁUGI KSIĘGOWE
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy o Usługi Księgowe dotyczące określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.kancelariaclear.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
5. Zawarcie Umowy o Usługi Księgowe.
a) Do zawarcia Umowy o Usługi Księgowe, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem oraz podpisanie i odesłanie do Usługodawcy jednego egzemplarza Umowy o Usługi Księgowe.
b) Po złożeniu Zamówienia Usługodawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin,
  • Umowę o Usługi Księgowe.

c) Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę podpisanej przez Klienta umowy, o której mowa w pkt 5 lit b)zostaje zawarta Umowa o Usługi Księgowe między Klientem, a Usługodawcą.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia i zawarcia Umowy o Usługi Księgowe bez podania przyczyny.
7. W celu zawarcia Umowy o Usługi Księgowe Klient jest zobowiązany do podpisania i przesłania do Usługodawcy jednego egzemplarza umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu jej doręczenia Klientowi.
8. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału, Usługodawcy przysługuje prawo do anulowania Zamówienia lub odstąpienia od umowy przesłanej po wskazanym w pkt 7 terminie.

VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kancelariaclear.pl
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta może nastąpić po wcześniejszym uregulowaniu przez Usługobiorcę opłat należnych Usługodawcy za usługi świadczone w ramach Serwisu.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwempoczty elektronicznej na adres: info@kancelariaclear.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.kancelariaclear.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością KANCELARII FINANSOWEJ CLEAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasnodworska 7, 01-745 Warszawa, NIP: 5252538291, REGON: 146315621.Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kancelariaclear.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.kancelariaclear.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechnyzgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).